Start

Teksty

Słownik

Dobry wieczar tabie, panie ɦaspadaru

transkrypcja:

Dobry wieczar tabie, panie ɦaspadaru.

Ref.: Radujsja! Oj radujsja zjeml'a,
Syn Boży naradziŭsja!

Zas'ciłajcje stoły, usie kol'ki majem.
Da j kładzicje kałaczy światoje pszanicy.
Da j pryszli k nam że try s'wiaty ŭ ɦos'ci.
Da j pierszaje s'wiato- Chrystowa Radżeńnie1.
A druɦoje s'wiato- światoɦa Wasil'lia2.
A trecjaje s'wiato- S'wiatoje Chryszczeńnie3.


zapis łacinką białoruską:

Dobry viečar tabie, panie ɦaspadaru.

Radujsia! Oj, radujsia, ziemla,
Syn Božy naradziŭsia!

Zaściłajcie stoły, usie kolki majem.

Radujsia!...

Da j kładzicie kałačy śviatoje pšanicy.
Da j pryšli k nam že try śviaty ŭ ɦości.
Da j pieršaje śviato — Chrystova Radžeńnie.
A druɦoje śviato — Śviatoɦa Vasilla.
A treciaje śviato — Śviatoje chryščeńnie.


zapis w cyrylicy:

Добры вечар табе, пане гаспадару.
Радуйся! Ой, радуйся, земля,
Сын Божы нарадзіўся!
Засьцілайце столы, усе колькі маем.
Да й кладзіце калачы сьвятое пшаніцы.
Да й прышлі к нам жэ тры сьвяты ў госьці.
Да й першае сьвято - Хрыстова Раджэньне.
А другое сьвято - Сьвятога Васільля.
А трэцяе сьвято - Сьвятое Хрышчэньне.

wieś Moracz, rejon Klecki, obwód Mińsk

źródło: Guda, Архаічныя абрадавыя сьпевы [CD], Мińsk 2002.

wykonanie zespołu GUDA na Youtube

(kategorie: białoruskie, poleskie, obrzędowe, kolędy, Guda, religijne)

 

1 Boże Narodzenie (↑)

2 świętego Bazylego (↑)

3 Chrzest Pański (↑)

Data ostatniej modyfikacji: 24.12.2012, 16:37